Doc. dr. sc. Ivana Savić Pavičin
Zavod za dentalnu antropologiju
Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Ivana Savić Pavičin zaposlena je kao docent  na Zavodu za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na kojem radi od 2004. godine.  Specijalist je endodoncije i dentalne patologije. Doktorat iz područja dentalne antropologije obranila je 2013.godine. Sudjeluje u izvođenju nastave kao predavač i voditelj kolegija na integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju, te poslijediplomskom doktorskom i specijalističkom studiju. Aktivno je sudjelovala na brojnim kongresima u zemlji i inozemstvu. Autor je velikog broja znanstvenih i stučnih publikacija objavljenih u međunarodno priznatim časopisima te nekoliko poglavlja u knjigama. Osnovna područja njenog znanstvenog i stručnog djelovanja su biologija i patologija koštanog tkiva (osobito osteoporoza i njezin utjecaj na čeljusne kosti), dentalna antropologija, paleostomatologija, dentalne matične stanice, forenzična dentalna medicina i endodoncija. Sudjeluje kao predavač na tečajevima trajne izobrazbe na području obiteljske stomatologije i forenzične dentalne medicine. Udana je i majka četvero djece.

Ivana Savić Pavičin