Dr.sc. Ivana Vidović Zdrilić
Fakultet dentalne medicine Rijeka

Ivana Vidović rođena je 15.3.1988. u Zenici, BiH.  Diplomu doktora dentalne medicine stekla je na Studiju dentalne medicine na Medicinskom fakultetu u Rijeci 2011. godine s temom diplomskog rada "Uspješnost uklanjanja zaostatnog sloja u korijenskom kanalu". Svoju znanstvenu karijeru započela je 2013. godine zaposlenjem na mjestu znanstvenog novaka na katedri za endodonciju i restaurativnu dentalnu medicinu Studija dentalne medicine, Medicinskog fakulteta u Rijeci. U razdoblju od 2014 – 2017 godine je kao viši znanstveni novak boravila na Sveučilištu Connecticut Heatlh Centar u Farmingotnu, CT, SAD. Pod mentorstvom prof.dr.sc. Mine objavila je 8 znanstvenih radova u renomiranim znanstvenim časopisima. Titulu doktora znanosti stekla je 2020. godine s temom “Uloga αSMA perivaskularnih stanica tijekom stvaranja tercijarnog dentina” pod mentorstvom prof.sc.sc. Brauta. Dobitnica je nagrade za najboljeg mladog znanstvenika u području kliničkih medicinskih znanosti, dentalne medicine I javnog zdravstva 2017.godine. Od 2017. godine je specijalizant endodoncije i restaurativne dentalne medicine na Stomatološkom fakutetu Sveučilišta u Zagrebu pod mentorstvom prof.dr.sc. Anića.

Ivana Vidović Zdrilić