Dr.sc. Jelena Vidas
Fakultet dentalne medicine Rijeka

Jelena Vidas rođena je 1988. godine. Diplomirala 2011. godine na Fakultetu dentalne medicine pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Na Katedri za endodonciju i restaurativnu stomatologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci zaposlena je 2012. godine. U sklopu doktorskog studija 2015. boravi na Uconn Health Center, Connecticut, USA.
2020. brani doktorsku disertaciju „ Analiza apikalne protruzije tijekom laserski aktivirane irigacije korijenskih kanala zuba na ex vivo modelu“ te stječe akademski stupanj doktorice znanosti. Osnivanjem Fakulteta dentalne medicine Sveučilišta u Rijeci 2020., postaje zaposlenica istoimenog fakulteta na Katedri za endodonciju i restaurativnu stomatologiju. Specijalizaciju iz endodoncije i restaurativne stomatologije započela je 2017. na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu, a položila specijalistički ispit 2020. Članica je Hrvatske komore dentalne medicine, Hrvatskog endodontskog društva te Europskog endodontskog društva. Aktivni je sudionih domaćih i stranih endodontskih kongresa.

Jelena Vidas